Struktura Organizative

Sh.A Dauti Komerc- Shkup kryesisht merret me veprimatrinë e sajë tregtare brenda shtetit (me shumicë dhe pakicë) dhe jashtë shtetit gjithashtu.

Pjesët organizative të kompanisë Dauti Komerc-Shkup janë:

 1. Kabineti i menaxherit gjeneral
 2. Qendra Administrative
 3. Qendra fitimprurëse import-export dhe distribuim
 4. Qendra fitimprurëse mikrodistribuim
 5. Departamentet për grumbullim dhe paketim të produkteve agrare
 6. Sektori për shitje
 7. Qendra fitimprurëse Cash&Carry
 8. Qendra fitimprurëse-Markets
 9. Qendra fitimprurëse-Mini Markets


Organi operativa më e lartë në udhëheqjen e kompanisë tonë është menaxheri gjeneral i cili e udheheqë, përfaqëson kompaninë. Si ndihmë direkte punës së tij dhe aktiviteteve të tij japin kabineti I tij, zëvendësi si dhe ndihmësi i tij.
Qendra Administrative (Q.A) është pjesa e parë e sistemit organizativë në kompaninë tonë. Në strukturën organizative ka disa nivele të dalluara siç janë: 
 

 1. Operative finansiare
 2. Kontabilitetit
 3. Sektori për analitikë
 4. Sektori për kontrollim finansiare
 5. Sektori për punë të përgjithëshme dhe juridike
 6. Planifikim,analizë dhe statistikë
 7. Marketing dhe IT


Sektori për shitje është pjesa e dytë e sistemit organizativë në Dauti Komerc dhe ka nën kontroll dhe mbikqyrje të gjitha qendrat fitimprurëse të cilat janë të paraqitura në skemën orgaznizative (organogram) të kompanisë sonë Dauti Komerc- Shkup.

Qendrat fitimprurëse janë operative të pamvarura që meren me funksione të veqanta finansiare. Qendrat  fitimprurëse si koncept janë kompekse dhe në vete ngërthejn nën nivele organizative siq janë departamentet, të cilat janë në vete më të vogla  por me operative të larta funksionimi.

 


 

© Copyright 2014, All Rights Reserved.
Developed by Enes Demiri